28 XI 2018

Nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych przyjęty

    Wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych,  w tym  priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki poprzez m.in. przyspieszenie  formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, wzrost ukompletowania 16. Dywizji i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach - to główne założenia Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026. Zarządzenie ustanawiające Program podpisał minister Mariusz Błaszczak.

      Zasadniczą częścią tego dokumentu jest także:

  • kontynuacja formowania Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • budowa wojsk cyberobrony,
  • wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
  • wprowadzenie nowoczesnych systemów uzbrojenia obrony powietrznej oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu,
  • osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz
  • poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.

    Program rozwoju sił zbrojnych określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich  zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje  także  liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów naszych Sił Zbrojnych.

    Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Źródło: strona internetowa MON

............................................................................................................................................................................................

 

      08 XI 2018

Awanse generalskie i admiralskie w Siłach Zbrojnych RP

    Prezydent Andrzej Duda mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 10 listopada.

  • Mianowani na stopień generała dywizji: gen. bryg. Jarosław Gromadziński i gen. bryg. Dariusz Malinowski
  • Na stopień wiceadmirała kontradm. Jarosław Ziemiański
  • Na stopień generała brygady nominowano: płk Artur Dębczak, płk Sławomir Drumowicz, płk Robert Kosowski, płk Jacek Ostrowski, płk Ireneusz Starzyński, płk Radosław Jeżewski

   Wśród awansowanych są dowódca będącej w trakcie formowania czwartej dywizji wojsk operacyjnych, inspektor Marynarki Wojennej i dowódca Centrum Operacji Powietrznych.

    Na stopień generała dywizji zostali mianowani generałowie brygady Jarosław Gromadziński i Dariusz Malinowski. Na stopień wiceadmirała (odpowiednik generała dywizji) nominację otrzymał kontradm. Jarosław Ziemiański.

    47-letniemu gen. Gromadzińskiemu we wrześniu br. szef MON powierzył dowodzenie nowo formowaną czwartą dywizją wojsk operacyjnych – 18. Dywizją Zmechanizowaną. Wcześniej Gromadziński był zastępcą dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej; dowodził 15 Brygadą Zmechanizowaną, w której skład weszła wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO, służył także w Sztabie Generalnym oraz w polskich kontyngentach w Iraku i Syrii. Pierwszy generalski awans otrzymał w 2016 r.

   Gen. Dariusz Malinowski od dwóch lat dowodzi Centrum Operacji Powietrznych. W latach 2014-16 był dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, a wcześniej 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku; służył na stanowisku zastępcy szefa wojsk lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych. Jako dowódca eskadry uczestniczył w przygotowaniu pilotów F-16 do szkoleń w USA, sam przeszedł szkolenie w 162. Skrzydle Lotniczym w San Antonio w Teksasie. Generałem brygady został w 2014 r.

    Gen. Ziemiański w czerwcu br. został inspektorem Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Poprzednio był zastępcą inspektora MW, w latach 2009-12 dowodził 12. Flotyllą Okrętów. Był zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich, asystentem szefa Sztabu Generalnego i szefem zarządu operacji morskich w Dowództwie Marynarki Wojennej.

    Na stopień gen. brygady zostało mianowanych sześciu pułkowników: Artur Dębczak, Sławomir Drumowicz, Robert Kosowski, Jacek Ostrowski, Ireneusz Starzyński i Radosław Jeżewski.

    Zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Artur Dębczak, absolwent WAT, służył wcześniej m. in. w Dowództwie Wojsk Lądowych oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

    Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych płk Sławomir Drumowicz poprzednio dowodził jednostką specjalną Agat, był zastępcą dowódcy 1. Pułku Specjalnego Komandosów, służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych m. in. jako Szef Oddziału Rozpoznania. Dowodził także zgrupowaniem sił specjalnych PKW w Iraku. Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył w 62. Kompanii Specjalnej, a w latach 1993-94 dowodził plutonem polskiego kontyngentu sił UNPROFOR w byłej Jugosławii.

    Dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej płk Robert Kosowski służył poprzednio w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Wojsk Lądowych, służył także w 10. Brygadzie Zmechanizowanej.

    Kolejny nominowany, dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej płk Jacek Ostrowski, wielokrotnie służył w polskich kontyngentach wojskowych w Afganistanie, Iraku i byłej Jugosławii. Był szefem Oddziału Szkolenia w dowództwie Wojsk Lądowych, a potem w Dowództwie Generalnym RSZ. Dowodził 9. Brygadą Kawalerii Pancernej.

   Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Ireneusz Starzyński rozpoczął służbę w 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, służył w 8. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego i w 39 ELT. Dowodził 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego.

     Płk Radosław Jeżewski to oficer Służby Wywiadu Wojskowego.

Żródło: strona internetowa MON

.....................................................................................................................................................................................................

10 IX 2018

Nowy Dowódca Operacyjny RSZ objął obowiązki

      - Pan generał dywizji Tomasz Piotrowski to żołnierz, który ma odpowiednią wiedzę, aby objąć stanowisko Dowódcy Operacyjnego RSZ. Pełnił m.in. funkcję zastępcy dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. To jest wyzwanie Panie generale, które staje przed Panem, ale jestem przekonany, że Pan temu wyzwaniu sprosta – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy Operacyjnego RSZ.

     W poniedziałek w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której dotychczasowy Dowódca Operacyjny RSZ generał broni Sławomir Wojciechowski przekazał obowiązki swojemu następcy gen. dyw. Tomaszowi Piotrowskiemu. 
     Zwracając się do generała Wojciechowskiego szef MON powiedział - Dziękuję za służbę, za zaangażowanie i za profesjonalizm. Za dwa dni przejmie Pan dowodzenie w Wielonarodowym Korpusie, a więc będzie najwyższym rangą dowódcą Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszej części Europy. To też poważne wyzwanie, ale z uwagi na doświadczenie Pana generała również jestem spokojny, że to wyzwanie zostanie wypełnione solidną służbą. 
     Minister zwrócił uwagę na to, że budowanie silnych relacji w Sojuszu i wzmacnianie w nim naszej obecności, to także jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i Polakom.

    Podczas uroczystości, zgodnie z ceremoniałem, generał Wojciechowski przekazał nowemu Dowódcy Operacyjnemu Odznakę Pamiątkową Dowództwa Operacyjnego RSZ.  Minister Mariusz Błaszczak wręczył generałowi broni Sławomirowi Wojciechowskiemu decyzję  0 wyznaczeniu na stanowisko dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód  w Szczecinie.
     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował generała dywizji Tomasza Piotrowskiego na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie  z postanowieniem Prezydenta RP gen. T. Piotrowski objął stanowisko 8 września 2018 r.
      Jednocześnie Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, odwołał z dniem 7 września br. generała broni Sławomira Wojciechowskiego, ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z objęciem przez niego stanowiska dowódcy w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.

   Powyższe zmiany kadrowe zostały uzgodnione między Prezydentem RP oraz Ministrem Obrony          Narodowej.
    Gen. Piotrowski 15 sierpnia odebrał awans do stopnia generała dywizji. Generałem brygady został w listopadzie 2016 r. Od 2017 r. służył na stanowisku szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ. Od 2010 r. Piotrowski był związany z dowództwem 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, gdzie najpierw przez cztery lata był szefem artylerii. W tym okresie przesłużył jedną zmianę (2012-13) w Afganistanie na stanowisku zastępcy dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Następnie w latach 2015-16 był w 12 DZ zastępcą szefa sztabu ds. operacyjnych. W 2016 r. objął stanowisko szefa sztabu dywizji i zastępcy jej dowódcy.

     W latach 2008-10 Piotrowski dowodził 2 Pułkiem Artylerii w Choszcznie. Od 2001 r. służył w 16 Pułku Artylerii w Braniewie, najpierw do 2004 r. jako szef sztabu, następnie jako zastępca dowódcy. W latach 2000-01 dowodził dywizjonem ogniowym w 4 Pułku Artylerii Mieszanej w Kołobrzegu.

    Pierwsze stanowiska służbowe – dowódcy plutonu – zajmował kolejno w 36 i 32 Pułku Zmechanizowanym oraz w 8 Brygadzie Zmechanizowanej (1991-96). Następnie był dowódcą kompanii wsparcia w tej samej brygadzie (1996-98).

     Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1991) oraz kursów i studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej. Na tej uczelni ukończył też "generalskie" studia polityki obronnej (2013-14).

    Z życiorysu gen. Piotrowskiego jasno wynika, że samodzielne dowodzenie zakończył na poziomie pułku, następnie zrobił karierę jako sztabowiec. To raczej nie będzie pomagało na stanowisku dowódcy operacyjnego, ale niekoniecznie musi też przeszkadzać.

Żródło: strona internetowa MON

.....................................................................................................................................................................................................

 

09 IX 2018

Minister Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu nowej dywizji

–  Podjąłem decyzję o utworzeniu nowej dywizji Wojska Polskiego, której dowództwo będzie mieściło się w Siedlcach. Dowódcą nowej, 18 Dywizji Zmechanizowanej będzie generał brygady Jarosław Gromadziński – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami w Siedlcach.

   Nowa dywizja składać się będzie z trzech brygad: 1 Brygady Pancernej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz nowej brygady, która zostanie wkrótce utworzona.

     W niedzielę szef MON uczestniczył w uroczystościach inaugurujących obchody Święta Wojsk Lądowych, gdzie poinformował o utworzeniu 18 Dywizji Zmechanizowanej, której dowództwo będzie stacjonowało w Siedlcach.

      18 Dywizja Zmechanizowana będzie spełniać wszystkie standardy NATO i będzie gotowa do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Jednakże jej podstawowym zadaniem będzie obrona terytorium RP. Mówiąc o sytuacji bezpieczeństwa i zadaniach, które stoją przed Wojskiem Polskim minister zaznaczył, że powołanie czwartej dywizji jest działaniem wzmacniającym wschodnią flankę i wynika z potrzeby operacyjnej.

Szef MON zaznaczył w swojej wypowiedzi, że powstanie nowej dywizji to złożony proces. Jednym z działań, które mają go wzmocnić jest m.in. przygotowane przez ministra Błaszczaka rozporządzenie dotyczące nowych warunków powoływania do służby wojskowej. Wkrótce rozpocznie się ogólnopolska kampania informacyjna skierowana do kandydatów na żołnierzy.

– Rok 2018 zapisze się w historii Wojska Polskiego i historii miasta Siedlec. To rok, w którym koncentrujemy nasze wysiłki na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze, wyposażone w nowocześniejszy sprzęt i bardziej osadzane w strukturach NATO. Stąd proces modernizacji i kolejne kontrakty, podpisanie umowy na kupienie baterii Patriot i negocjacje na bardzo duży kontrakt dla wojska - mówił szef MON.

– W roku 2018 nawiązujemy do wydarzeń, które miały miejsce 98 lat temu, do zwycięskiej wojny z bolszewikami, do Bitwy Warszawskiej. W ramach tych wojsk wyróżniła się 18 Dywizja Piechoty, nazywana później Żelazną Dywizją. Powołanie generała Gromadzińskiego ma datę 17 września i to też nie jest przypadek. Wszyscy mamy świadomość tego, co wydarzyło się 17 września 1939 roku – powiedział minister wyjaśniając okoliczności nadania numeru jednostce.

Spotkanie z żołnierzami w Siedlcach było także okazją do podziękowania im za profesjonalizm i nienaganną  służbę. Podczas uroczystości minister wręczył żołnierzom medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. General brygady Jarosław Gromadziński oraz prezydent miasta Siedlce podpisali list intencyjny zapowiadający dobrą współpracę pomiędzy 18 Dywizją Zmechanizowaną a miastem Siedlce.

 Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów. 
W tym roku inauguracji Święta Wojsk Lądowych w Siedlcach towarzyszył piknik wojskowy. Goście mogli zobaczyć sprzęt wojskowy z 1 Brygady Pancernej, 15 Brygady Zmechanizowanej i 11 Pułku Artylerii, m.in. czołg Leopard 2A5, kołowy transporter opancerzony Rosomak oraz samobieżną haubicę Krab.

W uroczystościach, które odbyły się w Siedlcach uczestniczył wiceminister Tomasz Zdzikot, szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund Andrzejczak, dowódcy i kadra kierownicza MON.

      Przed uroczystościami na placu gen. W. Sikorskiego, w siedleckiej katedrze odprawiona została msza święta w intencji żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin. W nabożeństwie uczestniczył szef MON  oraz     kadra   dowódcza. 
      Podczas wizyty w Siedlcach Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej złożył kwiaty przed pomnikiem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Żródło: strona internetowa MON

.....................................................................................................................................................................................................


 

09 VIII 2018

PREZYDENT RP WSKAZAŁ KANDYDATA NA NACZELNEGO DOWÓDCĘ SIŁ ZBROJNYCH

 

    Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy generał broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został wskazany jako osoba przewidziana do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

        Wręczenie przez Prezydenta aktu wskazania odbędzie się 15 sierpnia br. w dniu Święta Wojska Polskiego.
        Postanowienie Prezydenta zostało wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.    Kandydatura gen. broni R. Andrzejczaka została pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazanie szefa Sztabu Generalnego WP jest także zgodne z założeniami, przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z BBN, reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

    Zgodnie z art. 5 pkt. 1a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, na wniosek Prezesa Rady Ministrów wskazuje osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

    Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, zgodnie z art. 134 ust. 4 Konstytucji RP, mianowany jest na czas wojny przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Naczelny Dowódca dowodzi Siłami Zbrojnymi oraz innymi jednostki organizacyjnymi podporządkowanymi mu zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa.

Żródło: strona internetowa MON

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 15 VIII 2018

Awanse generalskie i admiralskie w Siłach Zbrojnych RP

   15 sierpnia Andrzej Duda, prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył   11 oficerom Wojska Polskiego awanse na wyższe stopnie wojskowe. W uroczystości uczestniczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który wręczył mianowanym oficerom buzdygany honorowe.

- To wielki moment w życiu każdego żołnierza - wejść do korpusu polskiej generalicji, uzyskać kolejną nominację na wyższy stopień generalski. Ale to obok docenienia dotychczasowej służby, jej niezwykłego waloru, także wielkie zobowiązanie do realizowania tego dzieła - strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa. I za to wam z całego serca dziękuję - za to, że tak znakomicie służyliście dotychczas i proszę o jeszcze – mówił podczas uroczystości prezydent A. Duda.
    8 sierpnia na wniosek Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mianował 11 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i jeden admiralski.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

gen. bryg. Maciej Jabłoński – dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej
gen. bryg. Dariusz Łukowski – szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
gen. bryg. Tadeusz Mikutel – zastępca dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. bryg. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
gen. bryg. Tomasz Piotrowski – szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 na stopień wiceadmirała:

kadm. Krzysztof Jerzy Jaworski – dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego

na stopień generała brygady:

płk Robert Drozd – szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia, Sztab Generalny WP
płk Karol Dymanowski – dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
płk Dariusz Pluta – szef Inspektoratu Uzbrojenia
płk Dariusz Ryczkowski – dyrektor Departamentu Infrastruktury
płk Piotr Trytek – dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej

Żródło: strona internetowa MON

.....................................................................................................................................................................................................

 

30 V 2018

Wizyta Prezydenta na poligonie w Nowej Dębie

      W dniu 30 maja br. Prezydent Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przyglądali się wspólnym działaniom żołnierzy z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

    Podczas wizyty Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Obrony Narodowej obserwowali zajęcia taktyczne w których brali udział żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (1 batalion strzelców podhalańskich) oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich celem było pokazanie możliwośći współdziałania żołnierzy. W dalszej części wizyty Pan Prezydent wraz z Ministrem i Dowódcą Generalnym RSZ wizytowali szkolenie prowadzone z klasami mundurowymi oraz członkami Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa, Kolbuszowej i Nowej Dęby. Podczas krótkiej przerwy, Dowódca brygady gen. bryg. Ryszard Pietras wręczył insygnia "Honorowego Podhalańczyka" panu generałowi brygady Jarosławowi Kraszewskiemu, który z przyczyn służbowych nie mógł ich odebrać w trakcie święta brygady w dniu 25.05.2018 r.. Podsumowaniem wizyty była wspólna konferencja prasowa Prezydenta RP i Ministra w czasie której wysoko oceniono współpracę 21.BSP z 3.PBOT oraz wyszkolenie żołnierzy. W trakcie wizyty Pan Prezydent Andrzej Duda, nie zapomniał o niedawnym jubileuszu i na ręce Dowódcy złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia istnienia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i wręczył okolicznościowy ryngraf pamiątkowy. Na pamiątkę wizyty gen. bryg. Ryszard Pietras wręczył Panu Prezydentowi w imieniu podhalańczyków symboliczną kryształową ciupagę, będącą jednym z najważniejszych wyróżnień w 21. BSP.

Źródło: strona internetowa 21 BSP

25 V 2018

Żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich obchodzili swoje Święto, związane z 25. rocznicą powstania formacji 

   Uroczystości jubileuszu tradycyjnie rozpoczęła w dniu 24 maja uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników RON 21.BSP. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Polowy WP gen. Bryg. Dr Józef Guzdek. Kolejny dzień rozpoczął się od drużynowego biegu żołnierzy, którzy w pełnym umundurowaniu z bronią musieli pokonać 5 kilometrową trasę biegu. O godzinie 11.00 rozpoczął się uroczysty apel z okazji 25-lecia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.  Meldunek o gotowości pododdziałów brygady dla  gen. broni. Jarosława Miki złożył dowódca 21 BSP gen. bryg. Ryszard Pietras. W uroczystości udział wzięli: parlamentarzyści z regionu, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, byli dowódcy 21BSP, przedstawiciele władz samorządowych z Podkarpacia i innych zaprzyjaźnionych miast, grono „Honorowych Podhalańczyków”, dyrektorzy uczelni i szkół, zakładów pracy oraz przedstawiciele wszystkich służb mundurowych i duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy Rzeszowa.

   Dowódca 21 Brygady przywitał zgromadzonych gości a w swoim przemówieniu przekazał m. in. : „(…)Siłą 21 Brygady zawsze byli i pozostają w dalszym ciągu ludzie – ci, którzy ją tworzyli i ci, którzy piszą jej dalszą historię. Nie sposób zapomnieć, że stoimy tu dzisiaj dzięki służbie i pracy tych, którzy byli tu przed nami. Na dzisiejszy jubileusz zapracowały bowiem tysiące par rąk i tysiące umysłów. Każdy kolejny dowódca ale i każdy żołnierz i pracownik resortu obrony narodowej ma swój ogromny wkład w to, jak dziś postrzegana jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich”. 21 Brygada otrzymała odznakę „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W czasie apelu wyróżniono i uhonorowano wielu żołnierzy i sympatyków brygady. Oprócz odznak i medali przyznano tytuł honorowego podhalańczyka, który otrzymali:

-gen. Broni. Jarosław Mika – Dowódca Generalny RSZ,

- gen. Bryg. Jarosław Kraszewski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad SZ w BBN,

- Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,

- abp Adam Szal – Metropolita Przemyski,

- Leszek Dorula – Burmistrz Zakopanego,

- Dariusz Iwaneczko – Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie,

- Bogdan Kaczmar – Dyrektor Muzeum Okręgowego,

- Krzysztof Szczepaniak – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.

   Insygnia tytułu „Honorowego Podhalańczyka”, którymi są kapelusz strzelca i ciupaga podhalańska, symbolizują dziedziczenie i kultywowanie tradycji legendarnych jednostek górskich i podhalańskich walczących o niepodległość Rzeczypospolitej. Po zakończeniu apelu, goście, żołnierze oraz mieszkańcy Rzeszowa przemaszerowali na al. Cieplińskiego gdzie odbyła się defilada żołnierzy oraz sprzętu. W dalszej części obchodów przybyli goście udali się do parku Jedności Polonii z Macierzą gdzie oprócz sprzętu wojskowego można było odwiedzić stoiska promocyjne a także posłuchać występów zespołów oraz solistów Klubu 21.BSP.

Źródło: strona internetowa 21 BSP

2 VII 2018

Nowy szef Sztabu Generalnego WP

    - Swoją misję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP rozpoczyna gen. broni Rajmund Andrzejczak. Mam nadzieję, że przeprowadzimy razem proces zmian w Wojsku Polskim zmierzający do tego, by było ono liczniejsze, wyposażone w dobry sprzęt i zacieśniło relacje w ramach sojuszu NATO. To trzy główne wyzwania – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

     W poniedziałek na dziedzińcu Sztabu Generalnego WP w Warszawie, z udziałem Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej odbyła się ceremonia przekazania obowiązków na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP.

    Na wniosek szefa MON, Prezydent RP mianował gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP. Jednocześnie Prezydent RP, na wniosek ministra mianował gen. dyw. R. Andrzejczaka na stopień generała broni.

     Minister Błaszczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP obejmuje oficer, który jest absolwentem wielu zagranicznych uczelni, a także dowódcą o dużym doświadczeniu. Szef MON przypomniał, że gen. broni Rajmund Andrzejczak pełnił służbę na stanowisku dowódcy dywizji, a także dwukrotnie był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

– Generał Andrzejczak jest człowiekiem odważnym i nie boi się wyzwań, to oficer wyróżniający się w Wojsku Polskim i dowódca z bardzo dużym doświadczeniem - mówił minister.

    Mówiąc o zadaniach, jakie stoją przed nowym Szefem SG WP minister Błaszczak zaznaczył, że jednym z nich będzie wdrożenie zmian dotyczących systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. - Oczekuję od generała Andrzejczaka zaangażowania i tego, że będzie wprowadzał w życie nasze wspólne cele. Aby Wojsko Polskie, które jest dobrze oceniane, było oceniane jeszcze lepiej niż dotychczas. Oczekuję ciężkiej i efektywnej pracy .(…)  Przed nami wyzwania, ale jestem spokojny o ich realizację. Niech Ojczyzna zawsze będzie dla was najważniejsza.
    Szef MON przekazał podziękowania za zaangażowanie, poświęcenie, pracę i służbę ustępującemu ze stanowiska generałowi Leszkowi Surawskiemu, podkreślając że generał kończy służbę wojskową na najwyższym stanowisku, jakie może osiągnąć oficer Wojska Polskiego.  Minister przypomniał, że generał Surawski pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk zanim został Pierwszym Żołnierzem Rzeczypospolitej.
-  Dziękuję za wsparcie i zaufanie. Otwartość i szczerość. Relacje jakie mieliśmy służyły dobru Wojska Polskiego. Dobro Polski oraz Wojska Polskiego pozostaje moją największą wartością – powiedział zwracając się do przełożonych oraz podwładnych generał Leszek Surawski.

   Nowy Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund Andrzejczak w swoim pierwszym wystąpieniu zaznaczył, że Sztab Generalny WP to miejsce z którego widać najwięcej, a Siły Zbrojne RP są widoczne z równych perspektyw.  - Stąd widać strategiczne jutro. Widać potrzebę oraz ogrom prac związanych ze zmianą system kierowania i dowodzenia, modernizacją i wielu innych zmian niezbędnych do  sprawnego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP – powiedział nowy Szef Sztabu Generalnego WP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Żródło: strona internetowa MON

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Awanse generalskie w SZ RP

      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował 14 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski. Akty mianowania zostały wręczone przez Prezydenta RP 1 marca 2018 r. w Pałacu Prezydenckim.

   Mianowani zostali:

na stopień generała:

     - gen. broni Leszek SURAWSKI - Szef Sztabu Generalnego WP

na stopień generała broni:

     - gen. dyw. Jarosław MIKA - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

    - gen. dyw. Sławomir WOJCIECHOWSKI - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

na stopień generała dywizji:

     - gen. bryg. Stanisław CZOSNEK - Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

     - gen. bryg. Adam JOKS - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

   - gen. bryg. Krzysztof KRÓL - Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

    - gen. bryg. Cezary WIŚNIEWSKI - Attaché Obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Stanach Zjednoczonych

na stopień generała brygady:

     - płk Zenon BRZUSZKO - Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie

    - płk Szymon KOZIATEK - Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ w SG WP

     - płk Dariusz PARYLAK - Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej

     - płk Ryszard PIETRAS - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

     - płk Jacek PSZCZOŁA - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

     - płk Jan RYDZ - Dowódca 1 Brygady Pancernej

na stopień kontradmirała:

     - kmdr Krzysztof ZDONEK - Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Adres naszej siedziby:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego              

ul. Skubisza 9/27

35-207 Rzeszów

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00

Kontakt z nami:

email: biuro@zzwp.rzeszow.pl

Sekretarz Zarządu: płk w st. spocz. Julian JAWORSKI,  tel. kom. 723 652 980

Dyrektor Biura: mjr w st. spocz. Józef GRZEBYK,  tel. kom. 509 394 421

Prezes Zarządu: płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA,  tel kom. 602 792 968, email: jozef@mroczka.rzeszow.pl