Wieści związkowe

Nagłówek

PISMO PREZESA ZWIĄZKU W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻĄJĄCYMI SIĘ WYBORAMI


Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

 Biuro Związku

ul. Miklaszewskiego 5

02-776 Warszawa

tel. 727 008 000

 
23.07.2019r.

Ldz. 124/2019

 

Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Rejonowych oraz Kół

 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

     W związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu pozwalam sobie przypomnieć, że zgodnie z postanowieniem paragrafu 7 pkt 1 Statutu Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i zasadę tolerancji światopoglądowej. Oznacza to, że członkowie Związku, występujący jako przedstawiciele struktur organizacyjnych Związku (kół, zarządów wojewódzkich, rejonowych oraz władz naczelnych) nie mogą udzielać poparcia jakiejkolwiek partii politycznej.

     W dalszej części paragraf 7  Statutu zawiera postanowienia, że przynależność do Związku nie ogranicza prawa członków jako obywateli do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych, organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także kandydowania do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, jak również przynależności do związków wyznaniowych.

     Związek oraz jego jednostki terenowe  mogą  popierać  swoich członków ubiegających się o mandat w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Innymi słowy struktury organizacyjne Związku (koła, zarządy, władze naczelne) mogą organizować i prowadzić kampanie wyborcze wyłącznie na rzecz członków Związku, nie mogą natomiast organizować i prowadzić kampanii na rzecz partii politycznych. Nie mogą rozsyłać partyjnych programów, apeli, odezw i ulotek.  Członkowie Związku, jako osoby prywatne, mogą popierać konkretnych obywateli, kandydujących z różnych list partyjnych.

    Przypominam, że jednym z powodów rozwiązania porozumienia przez MON było rzekome naruszanie przez nas  postanowień statutu Związku.

 
Prezes Związku

płk Marek Bielec

................................................................................................
 


Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi MON na przedstawioną propozycję podpisania porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz